Regelkrångel

Svar på skriftlig fråga 2019/20:410 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/02985/MK

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:410 av Martina Johansson (C)
Regelkrångel

Martina Johansson har frågat mig vad regeringen avser att göra för att Regelrådet ska få en större roll i arbetet med att säkerställa att företag och offentliga verksamheter ska få enklare och ett minskat antal regler som försvårar för deras utövande.

Regeringen anser att förenklingar är en central del av näringspolitiken som bidrar till målet att stärka företagens konkurrenskraft och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Det är av stor vikt att regelverken är ändamålsenligt utformade och att de tillämpas på ett så enkelt sätt som möjligt.

Regelrådet spelar en viktig roll i detta arbete genom att tillförsäkra att beslutsunderlag om nya eller ändrade regler bl.a. omfattar tydliga beskrivningar om effekter för företag i form av administrativa och andra kostnader. Tillväxtverket har i uppdrag att genom utbildningar och rådgivning öka och sprida kunskap till regelgivare om tillämpning av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Jag genomför nu i höst i samarbete med olika näringslivsorganisationer en förenklingsresa i syfte att ta in företagens förslag och få en bild av vilka förenklingar de ser som mest angelägna. Genom dessa möten har jag fått värdefulla förslag om regelförenklingar, men företagen har också pekat på vikten av korta handläggningstider och konstruktiva bemötanden från myndigheter. Transparens och lättillgänglig information har också lyfts fram under dessa möten.

Regeringen kommer mot bakgrund av bl.a. de förslag som inkommit under förenklingsresan se vilka av dessa som kan genomföras.

Stockholm den 26 november 2019

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-14)