Regeringens aviserade utredning om tillståndsprocesser för nya gruvor

Svar på skriftlig fråga 2019/20:948 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2019/20:948 av Lars Hjälmered (M)

Regeringens aviserade utredning om tillståndsprocesser för

nya gruvor

Lars Hjälmered har frågat mig när jag avser att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen gällande tillståndsprocesser för nya gruvor.

Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som land men även i det regionala och lokala perspektivet. Dess betydelse sträcker sig också utanför Sveriges gränser. Det handlar om arbetstillfällen, välfärd, utveckling av ny teknik för en grön omställning samt att hänsyn tas som tillförsäkrar en god och hälsosam miljö nationellt och globalt.

Sveriges råvaruresurser ska nyttjas mer effektivt och hållbart. Prövningsprocesser och regelverk behöver ses över så att hänsyn tas till både samhällsnytta och lokal miljöpåverkan när ett projekt prövas.

Det finns ett behov av att säkerställa mer effektiva och förutsebara tillståndsprocesser. I prövningen av ett projekt är det viktigt att bättre hänsyn tas både till ett projekts lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, att en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del samt att man säkrar att oseriösa aktörer inte övervältrar kostnader på det allmänna.

Som Lars Hjälmered noterat har regeringen för avsikt att tillsätta en utredning som ska se över hur minerallagen kan justeras för att skapa förutsebarhet i processerna utan att man för den skull kompromissar vare sig med grundläggande miljövärden eller urfolks rättigheter. Översynen ska säkerställa att Sverige ska vara ett föregångsland för en hållbar utveckling inom gruvindustrin. Inriktningen och avgränsningen för en sådan utredning bereds för tillfället inom Regeringskansliet.

Stockholm den 19 februari 2020

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-12)