Regeringens möte med techjättarna

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2683 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/01311 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2683 av Björn Söder (SD)
Regeringens möte med techjättarna

Björn Söder har frågat mig om mötet med techjättarna ägt rum och vad som framkom i sådana fall, och om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av den senaste censureringen av en svensk journalist.

Den digitala utvecklingen har stärkt möjligheterna för enskilda att delta i den allmänna debatten och sociala medier utgör allt viktigare forum för samtal. Samtidigt behöver vi beakta att sociala medieföretag är privata aktörer och att den enskildes användning av de stora internetplattformarnas tjänster är föremål för de användarvillkor som den enskilde accepterat för att kunna nyttja tjänsten. I det fall det inte rör sig om olagligt innehåll, är det med andra ord alltså tal om en civilrättslig (avtalsrättslig) fråga mellan den enskilde och den som driver plattformen. Privata aktörer har en grundläggande frihet att själva ställa upp villkoren för vad som ska gälla för användningen av deras tjänster, men det är givetvis viktigt att villkoren är tydliga och tillämpas objektivt, aktsamt och proportionerligt.

Användare som får innehåll borttaget eller blockerat bör dock få reda på grunderna för detta, något som också föreslås i EU-kommissionens förslag om en ny förordning om en inre marknad för digitala tjänster, KOM 2020:825. Förslaget som nu förhandlas innebär också att det införs regler om formerna för och plattformarnas hantering av anmälningar av olagligt innehåll. Det föreslås även att internetplattformarna ska åläggas att utforma ett system för överprövning för den vars innehåll blir föremål för åtgärder. Detta innebär en rättssäkerhetsgaranti för den enskilde.

Mötet som Björn Söder frågar om har inte ägt rum. Jag har däremot i flera andra sammanhang haft möten med intressenter, både privata och offentliga. Under februari månad hölls ett EU-sakråd avseende det nämnda förslaget. En bred skara aktörer, varav några av de globala aktörerna, deltog i diskussionerna rörande förslagets olika delar. Mötet fokuserade på demokratiaspekter i förslaget. Med utgångspunkt i bland annat vad som framkommit vid dessa möten, vill regeringen verka för att förslaget ska omfatta enbart uppenbart olagligt innehåll när berörda aktörer gör innehållsbedömningar. På så vis avser regeringen stärka skyddet för yttrandefriheten och minska risken för s.k. överborttagning.

Stockholm den 5 maj 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-28)