Regeringens plan för Arlanda flygplats

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1626 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2020/

01729/BSÄ

N2020/01730/BSÄ

N2020/01732/BSÄ

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1604 av Jens Holm (V)
Expansionen av Arlanda, fråga 2019/20:1625 av Lars Hjälmered (M) Regeringsbeslut om att stoppa investeringar i Arlanda flygplats och fråga 2019/20:1626 av Maria Stockhaus (M) Regeringens plan för Arlanda flygplats

Jens Holm har frågat infrastrukturministern om regeringen har gett Swedavia i uppdrag att avbryta den planerade expansionen av Arlanda, inklusive byggandet av en ny landningsbana. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Vidare har Lars Hjälmered frågat mig om jag och regeringen har fattat något beslut om att kommande år stoppa investeringar i Arlanda flygplats och Maria Stockhaus har frågat mig vad som är min och regeringens plan för ytterligare investeringar i Arlanda flygplats när krisen avseende spridningen av covid-19 är över. Ovan nämnda frågor besvaras nedan samlat.

Swedavia AB är ett statligt helägt bolag som har uppdraget att bedriva flygplatsverksamhet vid de tio flygplatser som ingår i det av regeringen beslutade nationella basutbudet av flygplatser. Bolaget har vidare i uppdrag att, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har påverkat flygresandet dramatiskt och flygtrafiken har minskat till ett minimum till följd av de omfattande reserestriktionerna. Intäkterna för Swedavia från flygtrafik och från kommersiell flygverksamhet har i princip helt försvunnit och de åtgärder som bolaget har vidtagit för att minska kostnaderna kan endast delvis möta bolagets behov av kapital. För att säkra ett statligt flygplatsnät med god interregional och internationell tillgänglighet som är fortsatt attraktivt och som ger den flexibilitet som krävs för att hantera den osäkra flygmarknadssituationen efter utbrottet av det nya coronaviruset har riksdagen bemyndigat regeringen att besluta om kapitaltillskott på högst 3 150 000 000 kronor till Swedavia (prop. 2019/20:187, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:364). Kapitaltillskottet förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner åtgärden.

Beslut om investeringar är liksom andra frågor av operativ karaktär ett ansvar för bolagets styrelse och ledning att hantera inom ramen för bolagets uppdrag. Det kan konstateras att flygtrafiken på Swedavias flygplatser minskade redan innan pandemiutbrottet. Under 2019 minskade trafiken med fyra procent jämfört med 2018 och osäkerheten är stor hur återhämtningen på flygmarknaden kommer att bli. Som en följd av pandemin gör bolaget bedömningen att investeringar kommer att ske i en väsentligt lägre takt, i annan ordning och i vissa fall ställas in. Bolaget har konstaterat att det ej finns behov av ytterligare kapacitetsutbyggnad i form av rullbana på Arlanda under de närmsta åren. Regeringen har förtroende för bolagets styrelse och ledning och delar deras bedömning.

Stockholm den 24 juni 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-18)