Reglering av aktörerna inom sms-lånebranschen

Svar på skriftlig fråga 2011/12:759 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 21 september

Svar på fråga

2011/12:759 Reglering av aktörerna inom sms-lånebranschen

Statsrådet Birgitta Ohlsson

Christina Oskarsson har frågat mig genom vilka initiativ och insatser jag avser att sanera sms-lånebranschen.

Jag har tagit del av Kronofogdemyndighetens senaste statistik som visar en ökning av obetalda skulder som hänför sig till snabblån. Det är en oroväckande utveckling.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder på området. Sedan 2011, då den nya konsumentkreditlagen trädde i kraft, är företag som tillhandahåller snabblån alltid skyldiga att göra en kreditprövning. Dessutom måste det tydligt framgå av marknadsföringen hur hög den effektiva räntan är. I den information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås ska även bland annat avgifter och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten anges.

Konsumentverket utövar tillsyn över att lagen följs och att företagen sköter sig och kan vid behov utfärda sanktioner. Vid brister i kreditprövningen kan Konsumentverket meddela varning eller förelägga företaget att upphöra med att lämna krediter.

Så snart den nya konsumentkreditlagen hade trätt i kraft inledde Konsumentverket en granskning av snabblåneföretag som resulterade i att samtliga fem företag som granskades fick en varning på grund av brister i kreditprövningen. Nu följer Konsumentverket upp denna granskning för att kontrollera att de aktuella företagen förbättrar kreditprövningen. Om så inte har skett kan Konsumentverket förelägga företagen att upphöra med att lämna krediter. Konsumentverket har också påbörjat granskningar av ytterligare fem företag som tillhandahåller snabblån. För att Konsumentverket ytterligare ska kunna stärka sin tillsyn på finansmarknaden har regeringen föreslagit ett ökat anslag från och med nästa år. Jag kommer att noga följa resultatet av Konsumentverkets fortsatta tillsynsinsatser på området.

Utöver dessa åtgärder har regeringen nyligen tillsatt två utredningar som ska utreda hur man kan motverka överskuldsättning och hur samhället kan underlätta för överskuldsatta att komma på fötter igen.

Ytterligare åtgärder behövs för att komma till rätta med de problem som snabblånen för med sig. Regeringen gör nu en översyn av vilka ytterligare krav som behöver ställas på snabblåneföretagens verksamhet. En sådan åtgärd skulle kunna vara att det ska krävas ett tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva verksamheten.

Som närmare anges i justitieministerns svar på Christina Oskarssons fråga (2011/12:755) om vilka initiativ justitieministern avser att ta för att se till att lagstiftningen mot ocker och orimliga lånevillkor fungerar, har regeringen bjudit in till ett samverkansmöte med företrädare för Åklagarmyndigheten, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket. Syftet med mötet är att diskutera vad som kan göras inom ramen för den befintliga lagstiftningen och vilka regleringsförändringar som bör övervägas.

Regeringen kommer med andra ord att fortsätta att noga följa frågan.

Händelser

Inlämnad: 2012-09-07 Anmäld: 2012-09-13 Besvarad: 2012-09-21 Svar anmält: 2012-09-27
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-09-07)