Reklam och annan marknadsföring av tobak på internet

Svar på skriftlig fråga 2019/20:319 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/04598/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:319 av Angelica Lundberg (SD)
Reklam och annan marknadsföring av tobak på internet

Angelica Lundberg har frågat mig när det aviserade lagförslaget om reklam och annan marknadsföring av tobak på internet kommer att överlämnas till riksdagen.

Som jag och regeringen har informerat om tidigare är riksdagens tillkänna-givande om marknadsföring av tobaksvaror på internet inte slutbehandlat. Regeringen avser att tillsätta en särskild utredare för att få underlag att hantera riksdagens tillkännagivande. Fram till dess regeringen har fått under-lag att hantera tillkännagivandet får det ankomma på rättstillämpningen att pröva vilken typ av marknadsföring som är tillåten vid internetförsäljning av tobaksvaror. Regeringen får inte styra enskilda myndigheter i deras tillsyns-verksamhet.

Stockholm den 13 november 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-06)