Remiss till markägarorganisationer

Svar på skriftlig fråga 2019/20:879 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020

/

00324/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:879 av Mikael Larsson (C)
Remiss till markägarorganisationer

Mikael Larsson har frågat mig om att låta LRF vara en av de angiva remissinstanser för de ärenden som hanteras av Energimarknadsinspektionen.

Jag vill inledningsvis förtydliga att alla som vill alltid har möjlighet att ta del av ärenden vid Energimarknadsinspektionen och lämna synpunkter på dessa. Jag vet också att Energimarknadsinspektionen arbetar för att digitalisera processen för koncessionsansökan vilket kommer underlätta för samtliga intressenter att följa, få information och inkomma med synpunkter i koncessionsärenden.

Som jag uppfattat frågan handlar den om det utskick för yttranden som Energimarknadsinspektionen gör i tillståndsärenden i enlighet med elförordningen (8 §). Där inkluderas länsstyrelsen, berörda kommuner, Försvarsmakten, berörda mark- och sakägare samt berörda nätkoncessionärer. Därutöver remitterar Energimarknadsinspektionen ofta, men inte alltid, till berörda myndigheter, exempelvis Skogsstyrelsen och Jordbruksverket, för att få information till ärendet. Det är Energimarknadsinspektionen som bedömer vilka intressenter som bör inkluderas i varje ärende för att tillräcklig information ska komma in i ärendet eller som av andra skäl bör få yttra sig. Utgångspunkten är att alla sakägare ska kunna yttra sig i ärendet. Vidare har vissa miljöorganisationer, som inte är sakägare, rätt att överklaga Energimarknadsinspektionens beslut enligt miljöbalken och ellagen. Energimarknadsinspektionen väljer därför ibland att ta med dessa organisationer vid remitteringen.

Min bedömning är att regelverken i detta fall inte behöver utvidgas, utan att vi istället ska fortsätta utveckla myndigheternas möjlighet att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att ärendena ska kunna bli transparenta och enkla att följa för samtliga intressenter.

Stockholm den 12 februari 2020

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-04)