Renodling av polisens arbetsuppgifter

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1564 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/06198/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1564 av Roger Haddad (L) Renodling av polisens arbetsuppgifter

Roger Haddad har frågat mig när regeringen, i enlighet med riksdagens tillkännagivanden, kommer att återuppta utredningen om renodling av polisens arbetsuppgifter.

Dnr

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Inom Regeringskansliet pågår för närvarande arbeten inom tre områden där frågan om att föra över uppgifter från polisen till en annan huvudman är aktuell. Dessa tre områden är ansvaret för omhändertagna personer enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m., polisens hjälp med transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter och polisens uppgifter på djurområdet. De nämnda arbetsuppgifterna tar stora direkta polisresurser i anspråk samtidigt som det kan ifrågasättas om de lika väl eller bättre skulle kunna utföras av en annan huvudman.

I och med detta arbete är de områden som tar stora direkta polisresurser i anspråk omhändertagna. Därför beslutade regeringen att frågan om renodling av polisens arbetsuppgifter i nuläget inte skulle utredas vidare.

Som ytterligare ett led i regeringens strävanden att renodla och effektivisera Polismyndighetens arbete har jag tagit initiativ till en utredning av hanteringen av polisanmälningar. Detta arbete har lett till ett flertal förslag om hur Polismyndigheten kan effektivisera sitt anmälningsmottagande.

I framtiden kan det naturligtvis uppstå nya frågor som bör övervägas. Jag avser därför att fortsätta följa frågan om hur polisens resurser används på bästa sätt.

Stockholm den 14 september 2016

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-02)