Restnoteringar av läkemedel

Svar på skriftlig fråga 2018/19:668 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/0

2445

/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:668 av Barbro Westerholm (L)
Restnoteringar av läkemedel

Barbro Westerholm har frågat mig om jag och regeringen kan tänka oss att återskapa tillgången till beredskapslager med läkemedel för användning när tillgången på läkemedel godkända för användning i Sverige brister.

Regeringen ser precis som Barbro Westerholm allvarligt på att läkemedel allt oftare tar slut på öppenvårdsapotek eller inom hälso- och sjukvården. Detta är en trend som tyvärr syns i många länder.

Att förekomsten av restnoteringar blivit vanligare kan delvis förklaras av att det finns fler läkemedel på marknaden än tidigare samt att en större andel av dessa läkemedel är framtagna för behandling av förhållandevis små patientgrupper. Utvecklingen beror också på prispress i produktionsprocessen och i logistikkedjan, vilket gör att sårbarheten i systemet blivit större. Det är svårt att som en enskild nation att påverka världsmarknaden. Vidare har avregleringen av apoteksmarknaden lett till en minskad flexibilitet för att hantera bristsituationer i apoteksledet.

Regeringen är aktiv i frågan. År 2017 fick Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram ett nytt it-stöd för att säkerställa hantering av en ökad ärendeinströmning. Information om restnoteringar finns sedan början av 2018 tillgänglig på myndighetens hemsida. Läkemedelsverket har också ändrat rutiner för anmälan av restnoteringar och gör en striktare tillämpning av läkemedelslagen. Inom den nationella läkemedelsstrategin diskuteras möjligheten att vidta ytterligare åtgärder för att hantera framtida bristsituationer. Sverige kommer också att lyfta behovet av insatser riktade mot de bakomliggande orsakerna både inom EU och på global nivå.

När det gäller frågan om ett beredskapslager är en effektiv åtgärd för att förbättra tillgången på läkemedel bevakar regeringen pågående arbete inom området. I den utredning som Barbro Westerholm hänvisar till och som regeringen tillsatte i augusti 2018 (S 2018:09 – Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap) ingår att se över nuvarande ordning i syfte att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel. Denna utredning kommer att titta på behoven av åtgärder inom hela försörjningskedjan. Beredskapslager ingår därför som en del av denna utrednings uppdrag.

För närvarande pågår dessutom en kartläggning av läkemedelsförsörjningen i Sverige som Socialstyrelsen håller i tillsammans med Region Skåne. Projektet slutrapporteras i juni 2019.

Sammanfattningsvis delar jag bedömningen att det är ett allvarligt problem att läkemedel allt oftare tar slut. De kartläggningar och utredningar som pågår förväntas bidra till att ge en mer detaljerad bild av de problem som finns och lämna förslag på möjliga insatser. I nuläget är regeringen därför inte beredd att föregripa dessa processer, men frågan om hantering av restnoteringar bereds på Regeringskansliet.

Stockholm den 29 maj 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-17)