Riksväg 83

Svar på skriftlig fråga 2019/20:513 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)Svar på fråga 2019/20:513 av Lars Beckman (M)
Riksväg 83

Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att upprustningen av riksväg 83 inte ska försenas ytterligare.

Enligt information från Trafikverket är prioriteringen att sträckan ska åtgärdas oförändrad, däremot ska innehållet i vägplanen ses över och arbetet med att ändra vägplanens omfattning genomförs i dialog med Region Gävleborg. Detta arbete innebär enligt Trafikverket att byggstart med stor sannolikhet kommer att flyttas fram i tid.

Jag vill i detta sammanhang påminna om att planförfarandet är en lagstadgad process under vilken vissa moment måste genomföras och prövningar göras. Denna process syftar till att på ett rättssäkert sätt ta till vara olika intressen. Om något steg i processen av något skäl måste göras om kommer det oundvikligen att ta viss tid.

Trafikverket är en självständig myndighet och det ankommer inte på regeringen eller ett enskilt statsråd att detaljstyra myndighetens arbete. Jag varken kan eller vill kommentera Trafikverkets pågående arbete och planering i ett enskilt fall närmare än så.

Stockholm den 9 december 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-28)