Risk för "renovräkningar" i Stockholm

Svar på skriftlig fråga 2018/19:676 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)


Fi2019/02011/BB

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:676 av Anders Österberg (S)
Risk för renovräkningar i Stockholm

Anders Österberg har frågat mig om jag delar FN:s bedömning att avyttringen av allmännyttans bestånd riskerar att hota vår förmåga att nå målen inom ramen för Agenda 2030, och om så är fallet, om jag avser att vidta statliga åtgärder för att kompensera för denna utveckling.

Det allmännyttiga beståndet förändras som ett resultat av ny- och ombyggnad, inköp, försäljning och rivning. De senaste åren har beståndet ökat med i snitt 2 000 bostäder per år. Kommuner som väljer att avyttra det allmännyttiga beståndet har olika motiv. Ofta handlar det om att frigöra ekonomiskt utrymme för nyproduktion av bostäder eller underhåll och upprustning av befintligt bestånd. Bedömningar av detta slag är i första hand en kommunal angelägenhet. Det är givetvis samtidigt viktigt att kommunerna, med grund i det kommunala bostadsförsörjningsansvaret, analyserar hur utvecklingen av bostadsbeståndet skapar förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

Regeringen har låtit utreda hur kommunerna arbetar med bostadsbehov bland hushåll med svag ställning på bostadsmarknaden. Regeringen har även låtit utreda frågan om hyresgästers inflytande över förbättrings- och ändringsarbete av bostadslägenheter. Parterna på hyresbostadsmarknaden har tagit ett lovvärt initiativ genom att arbeta fram ett samrådsavtal för förutsebarhet och trygghet i samband med ombyggnationer. I sammanhanget kan även nämnas att en särskild utredare har fått i uppdrag att bl.a. utreda hur den bostadspolitiska målsättningen med bostadsbidraget, att ge ekonomiskt svaga hushåll möjlighet att hålla sig med goda och tillräckligt rymliga bostäder, kan upprätthållas.

Arbetet med Agenda 2030 är prioriterat och regeringen arbetar brett med frågan. Regeringen har exempelvis tidigare beslutat om uppdrag till Statistiska Centralbyrån, Rådet för främjande av kommunala analyser, Statskontoret och Ekonomistyrningsverket för att på olika sätt ta arbetet framåt. Därutöver sker ett omfattande arbete på myndighetsnivå för att nå målen.

Sammantaget finns goda förutsättningarna för ett fortsatt aktivt arbete med målen i Agenda 2030 och som bostadsminister följer jag givetvis utvecklingen på bostadsmarknaden noga.

Stockholm den 28 maj 2019

Per Bolund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-20)