Risker med omförhandling av utstationeringsdirektivet

Svar på skriftlig fråga 2014/15:784 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/2332/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:784 av Elisabeth Svantesson (M) Risker med omförhandling av utstationeringsdirektivet

Elisabeth Svantesson har frågat mig vilka risker jag ser med att öppna upp utstationeringsdirektivet för omförhandling.

Europeiska kommissionen har meddelat att man kommer att göra en riktad översyn av utstationeringsdirektivet, inom ramen för ett paket för arbetskraftens rörlighet som ska presenteras i slutet av året.

Regeringen har inlett ett samarbete med andra medlemsstater i syfte att försöka påverka kommissionen så att den riktade översynen ska kunna leda till en revidering av utstationeringsdirektivet. Den svenska målsättningen är att utländska arbetstagare så långt som möjligt ska likabehandlas med inhemsk arbetskraft, särskilt vad avser grundläggande arbets- och anställningsvillkor inom ramen för utstationeringsdirektivets område. Lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet är en princip som ska gälla, med respekt för den fria rörligheten. Jag kan konstatera att detta är i linje med vad kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tidigare har deklarerat: samma arbete på samma arbetsplats ska ersättas på samma vis.

Den 10–11 september anordnade jag ett informellt ministermöte där frågan om goda villkor inom EU generellt diskuterades. Mötet syftade till att hitta gemensamma vägar framåt och driva på för att sätta frågan om goda arbetsvillkor högt på EU:s agenda.

På det nationella planet har en referensgrupp med representanter för de svenska arbetsmarknadsparterna tillsatts, för att deras synpunkter i frågorna ska kunna inhämtas.

Avslutningsvis vill jag understryka att om kommissionen beslutar att utstationeringsdirektivet ska ändras är regeringens självklara utgångspunkt att den svenska arbetsmarknadsmodellen och parternas autonomi måste värnas.

Stockholm den 23 september 2015

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-11)