säkerhet för återställning av deponier

Svar på skriftlig fråga 2005/06:2124 besvarad av

den 19 september

Svar på fråga 2005/06:2124 om säkerhet för återställning av deponier

Statsrådet Lena Sommestad

Jörgen Johansson har frågat Mona Sahlin vad hon avser att göra för att ekonomisk säkerhet inte ska erfordras för kommunala huvudmän vid återställning av deponier. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Enligt 15 kap. 34 § miljöbalken får tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall meddelas endast om verksamhetsutövaren ställer en ekonomisk säkerhet för att de skyldigheter som gäller för deponeringsverksamheten fullgörs eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för säkerställande. Kommuner undantas inte uttryckligen från bestämmelsen. Till skillnad från när det gäller krav på säkerhet för andra verksamheter så uppställs inte för deponier ett krav på att säkerheten ska bestå av pant eller borgen. Säkerheten behöver över huvud taget inte vara av ekonomisk natur. I stället har kommunerna möjlighet att ställa säkerhet genom att vidta annan lämplig åtgärd för säkerställande. Prövningsmyndigheten får i varje enskilt fall ta ställning till om den säkerhet som föreslagits kan godtas.

Miljöansvarsutredningen har i betänkandet Ett utvidgat miljöansvar (SOU 2006:39) föreslagit att staten, kommuner, landsting- och kommunalförbund ska undantas från kravet att ställa säkerhet när det gäller deponering av avfall. Ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Händelser

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarad: 2006-09-19 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-09-12)