Säkerhetsbristerna hos Svenska kraftnät

Svar på skriftlig fråga 2018/19:324 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


M2019/

00554/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:324 av Hans Wallmark (M)
Säkerhetsbristerna hos Svenska kraftnät

Hans Wallmark har frågat statsministern om frågor kring Svenska kraftnät och om de rätt omfattande säkerhetsbristerna varit föremål för behandling
i det så kallade säkerhetsråd som statsministern leder. Frågan har över-lämnats till mig.

Jag kan konstatera att de säkerhetsbrister i Svenska kraftnät som åsyftas
i frågan inte har behandlats i det säkerhetspolitiska rådet. Det säkerhetspolitiska rådet är inte något berednings- eller beslutsorgan. Det
är ett forum för information och diskussion.

För närvarande utövar Säkerhetspolisen tillsyn över säkerhetsskydds-
arbetet hos Svenska kraftnät. Det som kommer fram genom denna till-
syn får avgöra om det finns behov av ytterligare åtgärder från regeringens sida.

Stockholm den 13 mars 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-27)