Säkerhetshot mot kraftförsörjningen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1077 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/00707/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1077 av Mattias Bäckström Johansson (SD) Säkerhetshot mot kraftförsörjningen

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig hur jag avser att säkerställa att informationen från elmarknadshubben inte hamnar i främmande makts händer och riskerar svenska säkerhetspolitiska intressen.

Etablering av en så kallad elmarknadshubb är viktig bland annat för att skapa bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet och underlätta för nya marknadsaktörer och sammantaget öka konkurrensen på elmarknaden.

Affärsverket svenska kraftnät arbetar, efter uppdrag från regeringen, med att utveckla och i framtiden driva en elmarknadshubb. I detta arbete lägger Svenska kraftnät stort fokus på säkerhetsfrågor.

Regeringen å sin sida arbetar med att fram en produkt med förslag till nödvändiga författningsändringar för att införa elmarknadshubben. Säkerhetsfrågor och frågor som rör totalförsvaret ligger högt på regeringens dagordning och ges stor vikt i arbetet med författningsändringarna. Regeringen kommer att återkomma med en produkt med förslag till reglering.

Stockholm den 18 mars 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-03-10)