Säkra kommunikationsvägar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1863 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/02016/D

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1863 av Björn Söder (SD)
Säkra kommunikationsvägar

Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att säkerställa kommunikationsvägar som inte kan påverkas och styras av främmande makt.

Regeringen har tidigt vidtagit åtgärder för att stärka säkerheten i 5G och andra elektroniska kommunikationsnät. Efter en ändring av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 januari 2020 får tillstånd att använda radiosändare bara beviljas om det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet. Lagstiftningen ger även Post- och telestyrelsen (PTS) möjlighet att, efter samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen om behovet, ställa upp säkerhetskrav som förutsättning för ett tillstånd. Det finns också en möjlighet för Försvarsmakten och Säkerhetspolisen att begära att PTS ska pröva om det finns skäl att återkalla tillstånd eller ändra tillståndsvillkor med anledning av Sveriges säkerhet.

Den nya regleringen tar inte sikte på något särskilt land eller något särskilt företag. Alla leverantörer av utrustning ska leva upp till samma krav vilket är en grundförutsättning för att vår digitala infrastruktur ska ha en hög säkerhetsnivå. Operatörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska också enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) analysera behovet av skydd mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs.

PTS har i sina föreskrifter nyligen skärpt säkerhetskraven för operatörer inför upphandling av utrustning och tjänster, och gör nu en översyn av samtliga säkerhetsregler i föreskrifterna. Därtill har regeringen den 9 april 2020 gett PTS i uppdrag att i samverkan med flera andra myndigheter kartlägga de främsta hoten mot och riskerna för den svenska infrastrukturen för elektronisk kommunikation och lämna förslag till ytterligare åtgärder (I2020/01087/D).

Regeringen arbetar även med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation, som innehåller utvidgade krav på operatörer att vidta säkerhetsåtgärder och rapportera säkerhetsincidenter.

Stockholm den 11 augusti 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-27)