Säkra rastplatser

Svar på skriftlig fråga 2019/20:311 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/02894/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:311 av Thomas Morell (SD)
Säkra rastplatser

Thomas Morell har frågat mig vad jag tänker göra för att öka yrkesförarnas trygghet i samband med rast eller viloperiod på rast- och uppställningsplatser.

Ordning och reda på vägarna är en prioriterad fråga för regeringen. Det är viktigt att det finns trygga och säkra uppställningsplatser där föraren kan parkera eller ta raster. Den utredning som frågeställaren hänvisar till var en del av en utredning som Trafikanalys på uppdrag av regeringen genomförde om trygga och säkra uppställningsplatser.

Jag har haft möten med representanter för transportbranschen där de framfört behovet av säkra rastplatser. Som en del i regeringens arbete med att skapa ordning och reda på vägarna har Trafikverket fått i uppdrag att göra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas. I uppdraget ingår även att se över vilka utökade möjligheter den nya kamerabevakningslagen har för en ökad säkerhet i detta sammanhang. Trafikverket ska även se över och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser efter vägnätet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med andra berörda myndigheter, försäkrings- och branschföreträdare. I anslutning till årsredovisningen ska Trafikverket årligen redogöra för hur arbetet fortskrider.

Arbetsgivaren har också ett ansvar för att föraren har en god, inklusive trygg och säker, arbetsmiljö. Det innebär bland annat att arbeta med riskförebyggande åtgärder när det finns risk att en arbetstagare utsätts för våld eller hot om våld.

För att förbättra Polismyndighetens kontrollmöjlighet av yrkestrafiken har en inventering av kontrollplatser längs vägarna gjorts tillsammans med Trafikverket. Inventeringen har lett till att Trafikverket påbörjat en upprustning av 20 kontrollplatser.

Regeringen gör historiskt stora satsningar på svensk polis och målsättning är att öka antalet polisanställda med 10 000 till 2024. Detta kommer att ge myndigheten möjlighet att både höja förmågan och effektiviteten i verksamheten och därmed bidra till en ökad uppklaring av brott.

Stockholm den 12 november 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-05)