Samhällsnyttiga jobb

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1654 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 24 september

Svar på fråga

2007/08:1654 Samhällsnyttiga jobb

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Josefin Brink har frågat mig om jag avser att verka för att de tidigare plusjobben ersätts med en åtgärd vars huvudsakliga skillnad består av lägre ersättning till deltagarna.

Regeringen har nyligen presenterat budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1). Av den framgår att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ska sysselsättas på alla typer av arbetsplatser, såsom sociala företag, privata företag, kommuner och statliga myndigheter.

Deltagarna som före inträde i jobb- och utvecklingsgarantin var berättigade till arbetslöshetsersättning kommer, liksom under de två inledande faserna, att få aktivitetsstöd enligt de regler som gäller vid deltagande i tidigare faser. För dem som före inträde i garantin inte var berättigade till arbetslöshetsersättning övertar kommunerna ansvaret för försörjningen.

Det kommer att kunna utgå statligt ekonomiskt stöd till sysselsättningsanordnare för samtliga deltagare i fas tre, oavsett om deltagaren får sin försörjning från stat eller kommun. Regeringen kommer att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att bilda en anordnargrupp, med Svenska ESF-rådet som viktig aktör, för att säkerställa att det finns tillräckligt med sysselsättningstillfällen. Anordnargruppen ska bestå av olika intressenter, med lokal och regional kännedom, såsom representanter för kommuner, landsting, sociala företag, privata näringsliv och statliga myndigheter.

De som blir aktuella för tredje fasen av jobb- och utvecklingsgarantin kommer att vara personer som, trots omfattande aktiva insatser från Arbetsförmedlingen, inte har lyckats att få ett arbete. Det kommer att vara personer som har varit arbetslösa under många år och som, av olika anledningar, kan ha nedsatt arbetsförmåga. Det är personer som riskerar att långsiktigt utestängas från arbetslivet. Det krävs därför ytterligare insatser genom en mångfald av anordnare för att ge dem ökad möjlighet att få ett arbete.

Tredje fasen är inte en ersättning för plusjobben. Den är en del av regeringens stora satsning på jobb- och utvecklingsgarantin, vars syfte är att deltagarna så snart som möjligt ska få ett arbete. Tredje fasen ska ge sysselsättning och arbetslivserfarenhet samt arbetsgemenskap. En sysselsättningsperiod i tredje fasen ska pågå en längre tid än vad som vanligen gäller insatser med aktivitetsstöd. Efter varje period görs en ny bedömning av individens arbetsförmåga och erfarenhet. Deltagarna ska ha kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen och sin coach för att stödja övergång till arbete.

Personerna i tredje fasen är fortsatt programdeltagare. Regeringen finner ingen anledning att höja ersättningen för deltagande i fas tre i förhållande till ersättningen i de inledande faserna av jobb- och utvecklingsgarantin.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-15)