Samhällsviktiga träprodukter

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2649 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/01283 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2649 av Lotta Olsson (M)
Samhällsviktiga träprodukter

Lotta Olsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att de få producenterna av elstolpar i Sverige ska finnas kvar även i framtiden och/eller att en lagerhållning av elstolpar ska finnas i landet.

I frågan nämns att Statens energimyndighet sedan den 5 januari 2020 är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG. Förordningen syftar till en bättre samordning kring elkriser inom EU.

Sveriges förmåga att förebygga, hantera och lära från olyckor och kriser bygger på den samlade förmågan hos alla aktörer i samhället. Ansvarsprincipen gäller, vilket innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. I ansvaret ingår att vidta de åtgärder som krävs för att kunna förebygga, motstå, hantera, återställa och lära från olyckor och kriser och därigenom skapa både robusthet och krishanteringsförmåga.

Stockholm den 5 maj 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-23)