Samtal om mänskliga rättigheter och demokrati vid OS i Peking

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1624 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 19 september

Svar på fråga

2007/08:1624 Samtal om mänskliga rättigheter och demokrati vid OS i Peking

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lars Wegendal har frågat mig vad jag tänker göra med anledning av de samtal som fördes under vistelsen i Peking.

Låt mig först konstatera att mötet med den kinesiska kulturministern Cai Wu behandlade flera viktiga frågor och präglades av en öppen dialog. Jag bjöd in Cai Wu till Sverige och eventuellt har han möjlighet att besöka oss redan under våren 2009. Vi uttryckte båda tillfredsställelse med det växande kinesisk-svenska kulturutbytet som resulterat i en rad aktiviteter. Cai Wu visade i övrigt betydande kunskap om Sverige och berättade att han flera gånger besökt vårt land. Mötet resulterade konkret i att vi bekräftade vår gemensamma målsättning att förlänga och uppgradera kulturbrevet (letter of intent) som snart löper ut.

Vi hade en öppenhjärtig diskussion om mänskliga rättigheter. Som kulturminister ägnade jag särskild uppmärksamhet åt yttrandefrihet, pressfrihet och trosfrihet. Jag tog även upp frågor om dödsstraff, administrativt frihetsberövande och organisationsfrihet. Diskussionen blev lång och Cai Wu talade öppet om att Kina har lång väg kvar och betonade hur viktigt det är att Kina öppnar sig för omvärlden, samtidigt som han menade att Kina redan kommit långt.

Situationen vad gäller mänskliga rättigheter i Kina är fortsatt allvarlig. Kina är en enpartistat som saknar fria val. Politisk opposition är inte tillåten. Sett ur ett historiskt perspektiv har dock påtagliga framsteg gjorts framför allt beträffande de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Människors handlingsutrymme inom den privata sfären har vidgats.

Sverige arbetar kontinuerligt, såväl enskilt som genom EU, för att påverka situationen för mänskliga rättigheter i Kina. Det sker framför allt genom den dialog om mänskliga rättigheter som EU har två gånger per år med Kina. Sverige har även sedan 2006 bilaterala samtal om mänskliga rättigheter med Kina.

En del av Sveriges utvecklingssamarbete med Kina fokuserar på mänskliga rättigheter, bland annat bedrivs sedan 1996 ett framgångsrikt samarbete inom rättsområdet.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-19 Svar anmält: 2008-09-22
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-05)