Sanering av byggbranschen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:212 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)


A2019/01910/ARM

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:212 av Patrik Engström (S)
Sanering av byggbranschen

Patrik Engström har frågat mig vad jag avser att göra för att ytterligare motverka dålig arbetsmiljö och fusk på byggarbetsplatserna.

Det ska vara ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Det finns omfattande problem med osund konkurrens inom bygg- och anläggningsbranschen.

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa företag. Aktörer som inte följer regler i syfte att uppnå konkurrensfördelar bryter ofta mot flera olika regelverk samtidigt. Det kan handla om exempelvis överträdelser av arbetsmiljölagstiftningen.

Regeringen har uppdragit åt åtta myndigheter att under 2018–2020 utveckla ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen att 18 miljoner kronor per år under 2018–2020 ska gå till att stärka arbetet för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att fördela medel genom förordning om statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Under 2018 och 2019 har Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet tilldelats medel för att ta fram en strategi för en sund byggbransch. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll i arbetet med att motverka osund konkurrens

Mellan 2015–2018 ökade regeringen Arbetsmiljöverkets anslag med ca 110 miljoner kronor för att myndigheten skulle kunna anställa fler inspektörer och öka närvaron på arbetsplatserna. Anslagsökningen har lett till att Arbetsmiljöverket anställt drygt 150 nya inspektörer och antalet inspektioner har ökat.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag höjs med 5 miljoner kronor per år för fler inspektioner för att förebygga fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig konkurrensfördelar genom att försumma arbetstagarnas rätt till en trygg arbetsmiljö. Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön.

Jag följer frågan och utesluter inte att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Stockholm den 30 oktober 2019

Eva Nordmark

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-18)