Satsningar på vätgas

Svar på skriftlig fråga 2018/19:860 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:860 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Satsningar på vätgas

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig om regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag på satsningar för vätgasteknik i Sverige.

Som Mattias Bäckström Johansson konstaterar undertecknade Sverige den 25 juli den icke-bindande deklarationen som innebär att EU:s medlemsstater ska forska kring, och utveckla, vätgas som energikälla och fordonsbränsle. Regeringen genomför redan i dag en rad satsningar där vätgasteknik har möjlighet att få stöd.

Den energiforskning som finansieras med bidrag från Statens energimyndighet (Energimyndigheten) styrs idag av det riksdagsbundna målet att forskning och innovation på energiområdet ska bidra till uppfyllandet av uppställda energi- och klimatmål, den långsiktiga energi- och klimatpolitiken samt energirelaterade miljöpolitiska mål. Utifrån detta beslutar Energimyndigheten självständigt om medel till forskningsprojekt, oavsett teknik, som behövs för att uppnå de riksdagsbundna målen.

Genom regeringens långsiktiga satsning Industriklivet kan industrin få stöd att ställa om till ny teknik för att minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser. Det första projektet som beviljats stöd inom Industriklivet, Hybrit, gäller just vätgasteknik för att möjliggöra stålproduktion utan att använda kol.

Vidare finns det möjlighet för vätgasteknik som leder till kostnadseffektiva utsläppsminskningar att få stöd inom Klimatklivet samt för vätgasdrivna bränslecellsbussar att få stöd genom elbusspremien.

Med anledning av de redan befintliga satsningar där vätgasteknik har möjlighet att få stöd i de fall då den kostnadseffektivt bidrar till att nå de politiska målen så avser regeringen i nuläget inte att återkomma till riksdagen med förslag på ytterligare satsningar specifikt för vätgasteknik.

Stockholm den 13 augusti 2019

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-29)