Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:395 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)


Ku2019/

00573

/KO

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:395 av Björn Söder (SD) Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar

Björn Söder har frågat mig om jag i kommande regleringsbrev kommer att tillförsäkra att skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt och vilka övriga åtgärder jag kommer att vidta gentemot myndigheten Konstnärsnämnden.

Jag vill inleda med att säga att principen om armlängds avstånd inom kultur-och konstnärspolitiken är en förutsättning och utgångspunkt för den statliga politiken på området. Det innebär att regeringen beslutar om budgetramar och bidragsförordningar, men att det sedan är professionen i form av bedömningsgrupper som beslutar i de enskilda bidragsärendena. Syftet med denna ordning är att säkerställa och värna den konstnärliga friheten.

Regeringen följer upp myndighetens resultat i regelbundna dialoger med myndighetsledningen. Dessutom gör Riksrevisionen årliga granskningar av hur de statliga medlen används. Det är dock en viktig princip att regeringen inte blandar sig i hur myndigheterna, i det här fallet Konstnärsnämnden, beslutar i enskilda ärenden. Jag anser inte att politiker ska ha makt att styra över innehållet i kulturen. Den konstnärliga friheten måste värnas.

Stockholm den 20 mars 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-13)