Skogsbilvägar och virkesupplag

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2018 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/02166/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2018 av Mikael Larsson (C)
Skogsbilvägar och virkesupplag

Mikael Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att få till stånd en bättre dialog från Svenska kraftnäts sida om just skogsbilvägar och virkesupplag så att reglerna inte drabbar skogsägare negativt.

Jag delar Mikael Larssons syn om att det är viktigt med dialog mellan myndigheter och de privatpersoner och företag som påverkas av myndigheters verksamhet. Affärsverket svenska kraftnäts (Svenska kraftnät) krav om minsta avstånd från transmissionsnätsledningar till virkesupplag finns för att slå vakt om säkerheten för de människor som bor eller verkar nära ledningarna samt för att minimera risken för störningar på denna samhällsviktiga infrastruktur. Reglerna ska vara proportionerliga för det syfte som de fyller.

Jag utgår ifrån att Svenska kraftnät följer utvecklingen inom elsäkerhet och att de för dialog med berörda intressenter om de ser behov av ändringar i sina krav innan eventuella ändringar görs.

Stockholm den 7 september 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-21)