Slopade anslutningsavgifter för havsvindkraft

Svar på skriftlig fråga 2018/19:872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:872 av Birger Lahti (V)
Slopade anslutningsavgifter för havsvindkraft

Birger Lahti har frågat mig när jag bedömer att regeringen kan överlämna en proposition till riksdagen gällande slopandet av anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft.

Såsom frågeställaren påpekar bereds ärendet sedan en tid inom Regeringskansliet. Eftersom EU:s regler om statligt stöd aktualiseras har Regeringskansliet inlett samtal med Europeiska kommissionen om hur de förslag som utarbetats är eller kan fås att bli förenliga med statsstödsregelverket. När dessa informella samtal är färdiga kan det bli fråga om en formell anmälan av statligt stöd till kommissionen, innan en proposition kan överlämnas till riksdagen.

Jag vill inte spekulera i när i tiden en proposition kan lämnas till riksdagen. Arbetet med att ta om hand Energimyndighetens förslag fortgår och när ärendet är färdigberett både i Sverige och vid kommissionen kan en proposition överlämnas.

Stockholm den 19 augusti 2019

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-05)