Snabbare processer för skyddsjakt

Svar på skriftlig fråga 2019/20:190 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)Svar på fråga 2019/20:190 av Magnus Persson (SD)
Snabbare processer för skyddsjakt

Magnus Persson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att skapa ett snabbare regelverk gällande skyddsjakt på varg.

Enligt bestämmelserna i jaktlagstiftningen, genom vilka rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet) implementerats, ska en ansökan om skyddsjakt bedömas noggrant. Tre kriterier måste tillsammans vara uppfyllda för att förhindra allvarlig skada på bl.a. boskap och andra tamdjur för att ett beslut om skyddsjakt ska kunna beslutas av myndigheten, vanligtvis länsstyrelsen. Ett sådan beslut får fattas för att förhindra allvarlig skada. Dessutom måste andra lämpliga lösningar först ha övervägts eller prövats och slutligen får inte skyddsjakten försvåra upprätthållandet av den gynnsamma bevarande-statusen för arten. Det är alltså noggranna bedömningar som måste göras. Min uppfattning är att myndigheterna som prövar frågan om ansökan om skyddsjakt gör dessa bedömningar så snabbt som situationen kräver. Det finns redan skyndsamhetskrav i jaktlagstiftningen för såväl myndigheters som domstolars handläggning av skyddsjaktsärenden.

Stockholm den 22 oktober 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-15)