Söktrycket till lärarutbildningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:210 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)


U2019/03456/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:210 av Roger Haddad (L)
Söktrycket till lärarutbildningar

Roger Haddad har frågat mig om jag drar slutsatsen att intresset för lärarutbildningen har ökat eller minskat utifrån höstens oroande statistik och vilka åtgärder jag avser att vidta för att lägesbilden ska bli korrekt.

För att höja kunskapsresultaten i svensk skola och öka studieron behöver vi fler kunniga och kompetenta lärare. Därför prioriterar regeringen arbetet att möta lärarbristen genom att stärka läraryrket och lärarutbildningarna. En del av arbetet är att ta del av myndigheters och andra organisationers rapporter. Regeringen tar del av dessa rapporter och analyserar löpande utvecklingen.

Regeringen redovisade nyligen sin samlade syn på utvecklingen i budgetpropositionen 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, avsnitt 2.5). Här framgår bland annat att antalet behöriga förstahandssökande till utbildningsprogram som leder till lärar- eller förskollärarexamina har ökat kraftigt sedan 2011. Antalet behöriga förstahandssökande höstterminen 2018 uppgick till 18 400 personer, en ökning med 64 procent sedan 2011.

Universitets- och högskolerådet redovisar i den aktuella rapporten statistik för utbildningar som leder till lärarexamen. Lärarexamen är ett samlingsbegrepp som omfattar olika typer av utbildningar. I begreppet räknar UHR in de fyra olika lärarexamina som utfärdas sedan hösten 2011 nämligen förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen samt speciallärarexamen och specialpedagogexamen. Rapporten visar att antalet sökande och behöriga sökande till lärarutbildningarna sammantaget har minskat sedan toppnoteringen höstterminerna 2015-2016. Samtidigt visar rapporten även på den långsiktiga trenden med en ökning av antalet sökande och behöriga sökande sedan 2011. Vidare visar rapporten att grundlärarutbildningen, yrkeslärarutbildningen, speciallärarutbildningen, specialpedagog och den kompletterande pedagogiska utbildningen också har fler förstahandssökande för höstterminen jämfört med förra höstterminen.

Regeringen ser sammanfattningsvis ingen anledning att ifrågasätta korrektheten i UHR statistik.

Stockholm den 30 oktober 2019

Matilda Ernkrans

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-17)