Solnedgångsklausuler för regelförbättringen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1098 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2019/20:1098 av Tobias Andersson (SD)
Solnedgångsklausuler för regelförbättringen

Tobias Andersson har frågat mig om jag anser att det är aktuellt att verka för solnedgångsklausuler i framtida lagar och regler, och hur jag i sådana fall kommer att verka för detta.

Som näringsminister har jag tagit ett flertal initiativ för att minska de kostnader och begränsningar som kan följa av regelgivning. Under hösten 2019 genomförde jag en förenklingsresa där jag mötte företag i flera olika delar av landet, för att ta emot deras synpunkter och kommentarer rörande möjligheter till förenklingar. Regeringen har därefter gett Tillväxtverket i uppdrag att analysera, sammanställa och konkretisera dessa synpunkter för att ge Regeringskansliet nödvändiga beslutsunderlag om vilka områden som är mest angelägna att förenkla. Regeringen har också gett Tillväxtverket i uppdrag att analysera den samlade regelgivningen inom livsmedelsområdet för att identifiera möjliga förenklingar. Myndigheten arbetar även med regelförenklingar, bland annat genom digitalisering och genom utveckling av företagarsajten Verksamt.se, inklusive Serverat. Jag bedömer att dessa olika initiativ sammantaget kommer att bidra till minskat krångel och till konkreta förenklingar för många olika företag.

Detta hindrar inte att det också kan bli aktuellt att där det kan vara applicerbart för framtida lagar och regler överväga att från fall till fall införa s.k. solnedgångsklausuler, vilka innebär att lag eller reglering ska upphöra att gälla efter ett visst datum som förutbestäms vid dess införande, om inte lagstiftning sker för att förlänga tidsramen.

Stockholm den 24 mars 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-03-13)