Sommartid

Svar på skriftlig fråga 2018/19:539 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/01240/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:539 av Lotta Finstorp (M)
Sommartid

Lotta Finstorp har frågat mig hur Sveriges process ser ut framåt vad avser frågan om sommartid.

Kommissionen har föreslagit att de säsongsbaserade tidsomställningarna ska avskaffas. Europaparlamentet har beslutat som sin ståndpunkt i första läsningen att bifalla förslaget, men att skjuta på ikraftträdandet två år framåt i tiden jämfört med kommissionens förslag. Däremot har ännu inte rådet, dvs medlemsstaterna, fattat beslut. Eftersom rådet och Europaparlamentet beslutar gemensamt i denna fråga behöver rådet nå en överenskommelse innan en eventuell förhandling med Europaparlamentet kan inledas. Först därefter kan en ny rättsakt antas.

Regeringen gav i början av maj förra året Statskontoret i uppdrag att kartlägga kända effekter av tidsomställningen. Kartläggningen har remitterats och remisstiden har löpt ut. Utgångspunkten för många är att det inte bör införas ett lapptäcke med olika tidzoner som skulle riskera att missgynna såväl handel som rörlighet över gränserna.

Jag vill att det ska finnas en bred förankring och uppslutning i riksdagen innan Sverige tar ställning till förslaget om att avskaffa tidsomställningar och, om så blir aktuellt, vilken normaltid som ska gälla framöver. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga.

Stockholm den 24 april 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)