SOS-inspelning

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1652 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 24 september

Svar på fråga

2007/08:1652 SOS-inspelning

Justitieminister Beatrice Ask

Inger René har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skapa möjligheter för SOS Alarm att banda inkommande samtal i form av inspelning med mobilkamera.

Regeringen ställer tydliga krav på rättsväsendet att utveckla och effektivisera verksamheten. Flera av de brott som anmäls ska klaras upp.

En viktig förutsättning för en framgångsrik brottsbekämpning är att den som bevittnar ett brott också medverkar under brottsutredningen och vid en eventuell rättegång. För att kunna ta till vara denna ofta helt avgörande hjälp från enskilda krävs att de rättsvårdande myndigheterna har en hög tillgänglighet och effektiva metoder för att kommunicera med medborgarna. Det förutsätter bland annat ett ansvarsfullt och effektivt utnyttjandet av modern teknik.

I dag bedrivs ett omfattande arbete för att utveckla rättsväsendet. Det ställer krav på tillräckliga resurser, ett effektivt resursutnyttjande, en anpassad lagstiftning, effektiva arbetsmetoder och tillgång till modern teknik. Det förslag som Inger René framför är intressant, men jag vill poängtera att det är viktigt att långtgående hänsyn tas till kraven på skydd av den personliga integriteten.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-15)