Stärkande av stödboendens kvalitet

Svar på skriftlig fråga 2014/15:781 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2015/05793/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:781 av Cecilia Widegren (M) Stärkande av stödboendens kvalitet

Cecilia Widegren har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa kvaliteten på alla, nya och gamla, stödboenden i takt med att behovet ökar och den nya placeringsformen börjar tillämpas.

Barn och unga som har något behov inom socialtjänstlagens ansvarsområde kan i dag placeras i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende (HVB), i enlighet med 6 kap. 1 § socialtjänstlagen. Det finns också möjlighet för socialnämnden att tillfälligt placera barn i ett jourhem, detta i enlighet med 6 § samma kapitel i socialtjänstlagen.

Det har vuxit fram nya oreglerade placeringsformer för barn och unga. Det finns ett behov av placeringsformen stödboende som ett komplement till nuvarande placeringsformer. Det är därför angeläget med en rättslig reglering av stödboende. En lagrådsremiss om införandet av stödboende som ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16–20 år bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Utgångspunkten är det förslag som lämnats av Utredningen om tvångsvård för barn och unga i delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3). Avsikten är att överlämna en proposition om stödboende till riksdagen före årsskiftet.

Stockholm den 23 september 2015

Åsa Regnér

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-10)