Statistikbrister

Svar på skriftlig fråga 2018/19:775 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)


A2019/01172/SV

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:775 av Lars Beckman (M)
Statistikbrister

Lars Beckman har frågat mig om jag delar uppfattningen att det vore önskvärt med någon officiell statistik över hur många utrikesfödda som går till egen förvärvsinkomst efter att etableringsersättningen har upphört och vilka åtgärder jag avser att vidta för att statistiken ska börja redovisas.

I Sverige finns 28 myndigheter som regeringen har utsett att ansvara för officiell statistik och några av dessa är ansvariga för inkomststatistik. Arbetsförmedlingen tillhör inte de myndigheter som har ansvar för officiell statistik, men redovisar löpande verksamhetsstatistik bl.a. med avseende på antalet personer som har arbete efter avslutade etableringsinsatser. Vilka förvärvsinkomster deltagarna har därefter kan identifieras först med minst ett års eftersläpning eftersom de baseras på taxerad inkomst.

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för att sammanställa olika inkomstuppgifter. Flera inkomsttyper är av känslig karaktär och ska därför endast redovisas på aggregerad nivå i syfte att undvika uppgifter om enskilda individer. På SCB:s hemsida finns via Registerdata för integration tillgänglig information om hur stor andel av de kommunmottagna flyktingarna som är förvärvsarbetande baserat på löneinkomst alternativt att man har deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året. Det är dock inte alla kommunmottagna flyktingar som får etableringsersättning. För att särskilt identifiera vilken inkomst personer har efter att etableringsersättning har upphört krävs statistikuttag från SCB:s databaser, vilket är möjligt att beställa.

Mot bakgrund av detta avser jag inte att vidta några åtgärder.

Stockholm den 20 juni 2019

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)