Statlig närvaro i hela landet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:543 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2019/01548/SFÖ

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:543 av Jasenko Omanovic (S) Statlig närvaro i hela landet

Jasenko Omanovic (S) har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att se till att myndighetsbeslut rörande statlig närvaro i hela landet följer den inriktning riksdag och regering lagt fast och att ansvar alltid kan utkrävas.

Regeringen har sett behovet av att införa kontrollstationer för ökad regional hänsyn - inom ramen för myndigheternas ansvarsområden - när myndigheter fattar beslut om lokalisering. Regeringen har därför nyligen beslutat om en ny förordning om statliga myndigheters lokalisering. Enligt förordningen ska en myndighets beslut om lokalisering fattas av myndighetens ledning. Vidare ska en myndighet, innan den fattar ett beslut som innebär att myndigheten avvecklar samtliga fasta arbetsställen i en viss kommun, genomföra en konsekvensanalys. Analysen ska bl.a. innehålla en bedömning av de regionala konsekvenserna inom ramen för myndighetens ansvarsområde. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2019.

Regeringen har också gett ett uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga den statliga närvaron runtom i landet. Därtill har regeringen gett Statskontoret i uppdrag att dels kartlägga och sammanställa tio stora myndigheters planer för lokalisering av verksamhet, dels inhämta uppgifter från dessa myndigheter om fattade beslut om lokalisering av verksamhet sedan 2014.


Jag förväntar mig att alla myndighetsledningar tar sitt ansvar för att implementera lokaliseringsförordningen, på samma sätt som myndigheterna ansvarar för att deras respektive verksamheter bedrivs effektivt och utifrån allmänhetens behov.

Stockholm den 24 april 2019Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)