Statlig strategi för vindkraft på land och till sjöss

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1781 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1781 av Lars Beckman (M)
Statlig strategi för vindkraft på land och till sjöss

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få fram aktuellt planeringsunderlag och för att de stora brister som finns gällande kustzonen ska elimineras för att skapa en rättssäker demokratisk process för vindkraftsplanering.

Först och främst kan jag konstatera att den strategi som Lars Beckman hänvisar till är ett förslag initierat av Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Naturvårdsverket. Regeringen har fått rapporten tillhanda och den analyseras för tillfället inom Regeringskansliet. Sverige har högt ställda klimatmål och står inför en omfattande elektrifiering av samhället. Vindkraft, både på land och till havs, är en viktig del av vårt energisystem, inte minst för att bidra till målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040. Det är därför positivt att myndigheter samverkar för att bidra i arbetet.

I Sverige prövas vindkraftsanläggningar enligt bl.a. miljöbalken, lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, plan och bygglagen (2010:900), det vill säga enligt lagstiftning som är beslutad av riksdagen. Lagstiftningen är utformad på så sätt att det är upp till verksamhetsutövaren att välja en plats för lokalisering av en verksamhet och sedan ansöka om tillstånd för denna. Denna ordning gäller för anläggningar vid kustzonen såväl som anläggningar inom svenskt territorialvatten. Vidare har Energimyndigheten möjlighet att peka ut områden av riksintressen för energiproduktion, där även områden i kustzonerna ingår.

Jag ser därför inte någon anledning att i nuläget vidta några åtgärder avseende ett särskilt kustzonsunderlag för vindkraftsplanering.

Stockholm den 12 februari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-11)