Statlig uthyrning av jordfräsar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:800 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2018/19:800 av Lars Beckman (M) Statlig uthyrning av jordfräsar

Lars Beckman har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att den statliga uthyrningen av jordfräsar, handverktyg och entreprenadmaskiner inte ska påverka den väl fungerande marknaden med privata företag som verkar över hela Sverige.

Den uthyrningsverksamhet frågeställaren syftar på bedrivs av Arento AB, som är ett helägt dotterbolag till Svevia AB (publ). Arento förser Svevia och andra bygg- och entreprenadföretag med anläggnings- och byggmaskiner.

Den dåvarande regeringen föreslog 2008 att verksamheten vid Vägverket Produktion skulle överföras till ett av staten helägt aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet borde enligt regeringen vara att bedriva entreprenad-, service-, och uthyrningsverksamhet – direkt eller genom dotterbolag – inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet. Som skäl för bolagiseringen anfördes bl.a. att förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden ökar och att grunden för misstankar om korssubventionering elimineras. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (prop. 2008/09:23, bet. 2008/09:TU4, rskr. 2008/09:76).

Svevia AB (publ) och övriga bolag med statligt ägande styrs liksom privat ägda aktiebolag med aktiebolagslagen (2005:551) som grund. Inom ramen för den verksamhetsinriktning som staten som aktieägare, ytterst företrädd av riksdagen, har bestämt är det bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter, samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Vidare kan frågor rörande eventuell snedvridning av konkurrensen prövas inom ramen för konkurrenslagens (2008:579) bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Stockholm den 26 juni 2019

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-18)