Statslösa svenska barn

Svar på skriftlig fråga 2018/19:387 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/00991/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:387 av Robert Hannah (L)
Statslösa svenska barn

Robert Hannah har frågat mig om något behöver göras för att inte svenska barn ska behöva vara statslösa vid födseln, och vilka åtgärder regeringen planerar att vidta för att säkerställa att barn som har fötts via internationella surrogatarrangemang så snabbt och rättssäkert som möjligt får svenskt medborgarskap.

Undvikande av statslöshet är en grundprincip i svensk medborgarskaps-lagstiftning. Sverige har också genom att ansluta sig till ett antal internationella konventioner bl.a. barnkonventionen, FN:s konvention om begränsning av statslöshet och europeiska konventionen om medborgarskap förbundit sig att undvika statslöshet, särskilt i fråga om barn.

Reglerna för automatiskt förvärv av svenskt medborgarskap innebär att ett barn förvärvar svenskt medborgarskap vid födelsen om en förälder till barnet är svensk medborgare, eller en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död. Sedan den 1 april 2015 gäller detta oavsett var barnet föds och oavsett om föräldrarna är gifta med varandra eller inte.

När ett barn föds efter ett surrogatarrangemang i utlandet och barnets genetiska far är svensk medborgare, får barnet svenskt medborgarskap så snart faderskapet är fastställt. Den 1 januari 2019 trädde nya regler i kraft som innebär att faderskap i dessa situationer kan fastställas genom bekräftelse av faderskapet under medverkan av en svensk socialnämnd. Ett sådant förfarande är typiskt sett enklare och snabbare än den domstolsprocess som tidigare var regel. När faderskapet är fastställt kan fadern även bli barnets vårdnadshavare.

Regeringen har också gett Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsstöd med syftet att ge ökad kunskap hos berörda myndigheter om de rättsliga frågor som kan uppkomma vid ett surrogatarrangemang i utlandet och att underlätta myndigheternas arbete med att hantera dessa frågor. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 16 december 2019.

Stockholm den 21 mars 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-12)