Stigande bensinpris

Svar på skriftlig fråga 2018/19:682 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/02012

/SE

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:682 av Lars Beckman (M)
Stigande bensinpris

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att bensinpriset ska sänkas.

Som Lars Beckman säkert vet ligger det inte inom ramen för regeringens befogenheter att sätta pris på enskilda varor. Sverige är inte en planekonomi. Drivmedelspriser sätts utifrån flera olika faktorer, så som till exempel oljepris och valutakurs. Därutöver påverkas priser av skatten, vilket ligger inom regeringens befogenheter. Jag utgår därför i mitt vidare svar från att det är skatten Lars Beckman avser och inte bensinpriset.

Inledningsvis vill jag säga att jag delar den oro som många känner för de ökande drivmedelspriserna. Det finns många områden i Sverige där man är helt beroende av bilen. De senaste prishöjningarna som orsakats av ett stigande oljepris och en svag krona påverkar människor i dessa områden. Det visar också att i längden är oljeberoendet inte hållbart. Vi behöver i större utsträckning använda svenska biodrivmedel och el för att transportera oss.

Det finns flera skäl till att drivmedelsskatten på bensin och diesel höjdes under den förra mandatperioden. Ett av skälen var att vi ärvde ett budgetunderskott i en tid när det fanns ett stort behov av gemensamma investeringar. Ett annat skäl är att regeringen anser att det är viktigt att skatternas miljöstyrande effekt inte urholkas. I sammanhanget bör det också noteras att även frågeställarens parti höjde drivmedelsskatterna under sin tid i regeringsställning.

Regeringen har samtidigt gjort ansträngningar för att hitta åtgärder utanför skatteområdet för att uppnå de nationella målen om minskade utsläpp från transportsektorn, mål som också interpellanternas parti har ställt sig bakom. Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2018 en reduktionsplikt som innebär att miljövänliga bränslen blandas in i fossila bränslen. I samband med att reduktionsplikten infördes den 1 juli 2018 sänktes energi- och koldioxidskatten för bensin och diesel.

Regeringen har också tillsatt en kommitté för att se över reseavdraget. Översynen görs bland annat för att underlätta för de som bor på landsbygden och för att bidra till klimatmålet för transportsektorn 2030. Reseavdragskommittén ska lämna sitt betänkande senast den 1 juli 2019 och efter det följer sedvanlig beredning i Regeringskansliet.

Stockholm den 28 maj 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-20)