Stopp för överimplementering av EU-direktiv

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1085 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2020/

0

0621

/MK

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1085 av Tobias Andersson (SD) Stopp för överimplementering av EU-direktiv

Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar i samband med att ärendet om riksdagens tillkännagivande om att EU-direktiv ska genomföras i nationell rätt på ett sätt som inte missgynnar företagens konkurrenskraft bereds vidare, och om jag och regeringen kommer vidta några åtgärder på området i nutid även ifall EU:s åtgärder dröjer.

Regeringen har bl.a. i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 utgiftsområde 24) angivit att regeringen kommer att arbeta med implementeringen av EU-rätt i nationell rätt på ett sätt som skyddar svenska företags konkurrenskraft. Regeringskansliet har också upprättat riktlinjer för arbetet med genomförande av unionsrättsakter. Av dessa riktlinjer framgår bland annat att det är av största vikt att en analys av eventuella åtgärder som går utöver direktivets krav (s.k. gold-plating) görs ur såväl förenklingsperspektiv som ur EU-rättslig synvinkel. Regeringens fortsatta arbete med genomförande av EU-direktiv i nationell rätt följer därför i stora delar de intentioner som riksdagen uttryckt.

Givet riksdagens tillkännagivande överväger regeringen också vilka behov det kan finnas att ytterligare förbättra arbetet med genomförandet av EU-rätt i nationell rätt för att stärka svenska företags konkurrenskraft, stärka förenklingspolitiken och öka transparensen i regelgivningen. Detta arbete kan potentiellt beröra många departement och myndigheter, och det är viktigt att identifiera de bästa formerna för förbättringarna. Frågorna som berörs i riksdagens tillkännagivande bereds nu inom Regeringskansliet. Om regeringen identifierar åtgärder som är lämpliga att vidta på området så kan regeringen besluta dessa även ifall EU:s åtgärder dröjer.

Stockholm den 18 mars 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-03-11)