Storskaliga solcellsanläggningar som ett prioriterat samhällsintresse

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2224 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:2224 av Birger Lahti (V)
Storskaliga solcellsanläggningar som ett prioriterat samhällsintresse

Birger Lahti har frågat mig om jag anser att behovet av grön förnybar energi från storskaliga solcellsanläggningar i syfte att snabbt kunna möta den globala klimatutmaningen och trygga landets energiförsörjning är ett prioriterat samhällsintresse och att det därmed motiverar en tillfällig verksamhetsändring på existerande jordbruksmark och skogsmark.

Utbyggnad av förnybar elproduktion är en förutsättning för klimatomställningen. När det gäller solel har regeringen nyligen infört en skattereduktion för installation av grön teknik, som bland annat innefattar solceller, samt föreslagit utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el. Vi ser också i dag ett stort intresse för att installera solceller och solelproduktionen väntas enligt Statens Energimyndighets kortsiktsprognoser öka kraftigt.

Regeringen har även beslutat om en livsmedelsstrategi, med det övergripande målet att Sverige ska ha en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Detta förutsätter att företagen har tillgång till produktiva mark- och vattenresurser.

I den fysiska planeringen behöver hänsyn tas till jordbruksproduktionen tillsammans med andra samhällsintressen, bland annat energiförsörjningen. Hushållningen med mark- och vattenområden regleras i hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken, som syftar till att främja en hållbar utveckling genom långsiktigt god hushållning med mark och vattenområden. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annan plats. Förutsättningarna för att bygga solceller på jordbruksmark behöver därför bedömas och prövas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Regeringen har i dagsläget inga planer på att göra ändringar i miljöbalkens hushållningsbestämmelser i dessa delar.

Stockholm den 24 mars 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-17)