Strandskydd vid byggda dammar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:525 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)Svar på fråga 2018/19:525 av Sten Bergheden (M)
Strandskydd vid byggda dammar

Sten Bergheden har frågat mig om regeringen anser att det är rimligt att strandskyddsregler även ska gälla vid byggda dammar, och om regeringen avser att underlätta för byggnation vid byggda dammar.

I samband med utvärderingar av strandskyddet, till exempel i Naturvårdsverkets redovisning av uppdraget att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen, har det framförts att strandskydd kan påverka benägenheten att anlägga nya småvatten och våtmarker. Länsstyrelsen i Skåne har även skrivit till regeringen och påtalat behov av att kunna upphäva strandskyddet eller inskränka dess omfattning vid anlagda småvatten och våtmarker.

Regeringen avser att tillsätta en utredning om strandskyddet. Detta är en del av den överenskommelse som slutits mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, där det ingår att göra det möjligt att leva och bo på landsbygden, och det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden.

Jag vill inte föregripa beredningen av vilka frågor som utredningen ska arbeta med.

Stockholm den 17 april 2019

Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-10)