Strategi för att få fler internationella evenemang

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1625 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 19 september

Svar på fråga

2007/08:1625 Strategi för att få fler internationella evenemang

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Lars Wegendal har frågat mig vad jag tänker göra för att påskynda tillkomsten av en nationell strategi för internationella idrottsevenemang.

I tidigare interpellationssvar och frågesvar i riksdagen har jag svarat att regeringen har uttalat sin avsikt att aktivt verka för att flera stora internationella idrottsevenemang ska arrangeras i vårt land. Jag har även redovisat samtal jag haft med företrädare för idrottsrörelsen kring dess arbete med att få fler internationella idrottsevenemang till Sverige.

I Regeringskansliet pågår ett arbete för att nå en samlad bild av hur staten, idrotten och näringslivet kan samverka för att genomföra stora internationella idrottsevenemang i syfte att stärka idrotten, främja en positiv Sverigebild och bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft inom turistnäringen. Staten kan inte ensam ta ansvar för detta. Det är viktigt att såväl turistnäringen som idrotten också känner ett tydligt ansvar. I detta arbete samverkar Näringsdepartementet med Kulturdepartementet, Riksidrottsförbundet, Visit Sweden och Nutek på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-19 Svar anmält: 2008-09-22
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-05)