Studieförbund

Svar på skriftlig fråga 2012/13:769 besvarad av Statsrådet Maria Arnholm

Statsrådet Maria Arnholm

den 25 september

Svar på fråga

2012/13:769 Studieförbund

Statsrådet Maria Arnholm

Carina Hägg harfrågat mig vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra spridandet av antisemitiska yttranden inom studieförbundets ram.

Inledningsvis vill jag framhålla att jag instämmer i frågeställarensoro över spridning av antisemitiska yttranden.Främlingsfientlighet och liknande former av intolerans står i strid med principen om alla människors lika värde och utgör en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp vår demokrati. Regeringen har därför vidtagit en rad insatsermot antisemitism och liknande former av intolerans. Exempelvis fördelar Ungdomsstyrelsen årligen ett särskilt stöd till verksamheter mot rasism och liknandeformer av intolerans. Jag vill särskilt lyfta fram det arbete som t.ex. Judiska Centralrådet genomför. I årets budget avsätterregeringen ytterligare5 miljoner kronor per år för att vidga arbetet med att motverka främlingsfientlighet och intolerans. Det innebär att regeringen, inräknatpågående satsningar, sammanlagt avsätter 61,5 miljoner kronor de närmaste fyra åren för att bekämpa främlings­fientlighet och intolerans. Stöd har t.ex. riktats till att bekämpa antisemitism och islamofobi, med fokus på skolan.

När det gäller Folkbildningsrådets ansvar att fördela folkbildnings­anslaget finns det idag flera styrdokument i form av förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen, regeringensfolkbildnings­proposition Lära, växa, förändra (prop.2005/06:192), regeringens årliga riktlinjer till Folkbildningsrådet samt Folkbildningsrådets egna fast­ställda villkor. Det första av de sju verksamhetsområden som motiverar statens stöd till folkbildningen är den gemensammavärdegrunden; alla människors lika värde. Under den tid jag arbetat som minister för dessa frågor och mött Folkbildningsrådet har jag uppfattat att det görs ett mycket gediget arbete med att fördelamedel enligt dessa styrdokument.  Årligen tar Folkbildningsrådet upp frågor om avgränsningar vad gäller grund för bidrag, vilket har en tydlig koppling till frågor om etiken i folkbildningsarbetet. Frågan om studieförbundens ansvar och anordnar­skapkontrolleras också årligen när Folkbildningsrådet fastställer stats­bidragsvillkoren. Därtill har studieförbunden ett ansvar för fortlöpande dialog om etiska vägval och gränsdragningar i folkbildningsarbetet. Om verksamheten inte uppfyller de krav som ställs och inte bedriver verk­samhet med hög kvalitet så minskar förtroende för folkbildningen. Folkbildningsrådet utvecklar därför ständigt uppföljning, kvalitet och internkontroll i förhållanden till statens syften med stödet. Folkbildningsrådet kan och kräver när det behövs också tillbaka statsbidrag när det inte används för det ändamål det har beviljats.

Jag ser inga behov av att ändra eller ställa ökade krav på Folkbildningsrådets system för uppföljning och kontroll. Det statliga stödet till folkbildningen utgår från en principiell ansvarsfördelning mellan staten och folkbildningen. Staten anger mål och syften med stödet och folkbildningen själv utformar målen med sin verksamhet och fördelar bidraget. Denna ordning är ett uttryck för att staten respekterar och sätter stort värde på folkbildningens självständighet. Däremot kommer regeringen fortsättningsvis att föradialog med företrädare för folkbildningens aktörer i dessa frågor.

Händelser

Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-17)