Sveaskog och gröna obligationer

Svar på skriftlig fråga 2019/20:950 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2020/

00

317

/BSÄ

Näringsdepartementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:950 av Elin Segerlind (V)
Sveaskog och gröna obligationer

Elin Segerlind har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att försäkra mig om att Sveaskogs genomförda emissioner av gröna obligationer bidrar till att dess verksamhet i ökad utsträckning bidrar till att vi når våra nationella miljömål.

Regeringen har en hög ambition vad gäller hållbart företagande och har högt ställda förväntningar på att bolag med statligt ägande ska agera föredömligt och bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar hållbar utveckling. Staten ska vara föredöme för ett hållbart skogsbruk och ta stor naturhänsyn.

Jag utgår från att Sveaskog följer de principer som finns för gröna obligationer, vilket också har verifierats av extern part. Bolaget är transparent och redovisar både i årsredovisningen och på hemsidan hur dessa medel används. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter, samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet.

Stockholm den 19 februari 2020

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-12)