Svenska bidrag till extremister

Svar på skriftlig fråga 2019/20:382 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)


Ku2019/

01913/CSM

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:382 av Markus Wiechel (SD)
Svenska bidrag till extremister

Markus Wiechel har frågat inrikesministern om han avser verka för att ett nationellt kunskapscentrum inrättas i syfte att bistå myndigheter att bedöma olika organisationer eller om han på annat sätt avser bistå kommuner och myndigheter med hjälp i samband med utbetalning av bidrag i syfte att förhindra att pengarna går till fel ändamål. Frågan har överlämnats till mig.

Ett självständigt civilsamhälle med en mångfald av organisationer, verksamheter och röster är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Det ligger därför i allas intresse att värna bidragssystemens legitimitet. Offentliga bidragsmedel ska givetvis endast gå till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar så som de formuleras i grundlagen och i internationella konventioner.

Regeringen tillsatte 2018 en utredning för att se över villkoren i den statliga bidragsgivningen till civilsamhället och hur dessa tillämpas. I betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35) som lämnades i juni i år presenterades ett antal förslag som syftar till att säkerställa att allmänna medel inte ges till verksamheter som står i strid med samhällets grundläggande värderingar. Utredningen lämnar bl.a. förslaget att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska få i uppdrag att stödja andra bidragsgivande myndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret. Utredningen gör även bedömningen att kommuner och regioner bör erbjudas stöd i utformningen och tillämpningen av demokrativillkor vid bidragsgivning till det civila samhället. På regeringens uppdrag har Demokrativillkorsutredningen också tagit fram en vägledning för att stödja offentliga bidragsgivare, både myndigheter och kommuner, i tillämpningen av demokrativillkoret. Vägledningen innehåller bl.a. allmänna rekommendationer för hur en granskning av en organisation och dess verksamhet kan gå till samt konkreta exempel på hur demokrativillkoret kan granskas.

Utredningens betänkande har remitterats och arbete pågår nu i Regeringskansliet med att ta hand om förslagen. Det är därför för tidigt att säga hur ett system bör utformas som bättre än idag kan säkerställa att bidrag inte betalas ut till organisationer som bedriver verksamhet som inte är förenlig med samhällets grundläggande värderingar. I väntan på den processen är det självfallet viktigt att berörda myndigheter fortsätter att samverka för att så långt det är möjligt förhindra att bidragsmedel hamnar i orätta händer.

Stockholm den 20 november 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-13)