Svenska kraftnät

Svar på skriftlig fråga 2018/19:475 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/01105/

Ee

Infrastruktur

departementet

Energi- och digitaliseringsminister

n

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:475 av Mikael Larsson (C)
Svenska kraftnät

Mikael Larsson har frågat mig varför inte Svenska kraftnät i sin myndighetsdialog och sitt samråd måste presentera flera alternativ för en ny transmissionsledning där även alternativ som är markförlagda ingår.

Den som vill bygga en ny elledning (för vilken nätkoncession krävs) måste se till att följa ellagens och miljöbalkens krav på hur en ansökan ska tas fram och hur en eventuell miljöbedömning ska göras. Det gäller oavsett om det är Affärsverket svenska kraftnät eller någon annan som vill bygga ledningen. Jag eller regeringen ska inte i ett enskilt ärende gå in och styra hur Svenska kraftnät ska samråda och bereda sin ansökan. Det är Energimarknadsinspektionen som sedan prövar om ansökan är tillräckligt väl utarbetad och om samråden är genomförda på rätt sätt. Regelverket är också sådant att beslut om Svenska kraftnäts transmissionsledningar (stamledningar) kan överklagas till regeringen.

Det vore fel av mig att gå in och styra hur Svenska kraftnät ska genomföra samråd och hur ansökan ska beredas i ett enskilt ärende, i synnerhet när frågan också kan komma att överprövas av regeringen.

Stockholm den 10 april 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-03)