Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet

Svar på skriftlig fråga 2014/15:599 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2015/2335/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:599 av Rickard Nordin (C) Sveriges implementering av energieffektiviseringsdirektivet

Rickard Nordin har frågat mig hur jag arbetar för att formulera regler som ser till att mätare för värme, kyla och tappvarmvatten installeras även i befintlig bebyggelse, i de fall detta är tekniskt möjligt och kost-nadseffektivt, enligt det beslut riksdagen har fattat och hur arbetar jag för att komma till rätta med de brister EU-kommissionen har pekat ut.

EU-kommissionen har skickat en formell underrättelse till Sverige, liksom till de flesta av de övriga medlemsstaterna i EU, när det gäller frågan om energieffektiviseringsdirektivet i alla delar har genomförts i rätt tid. Sverige svarade på den formella underrättelsen den 27 april 2015. I svaret framhåller Sverige att i den utsträckning som det krävs reglering uppnås direktivets syften genom de svenska författningar som reger-ingen har anmält till kommissionen. Den formella underrättelsen synes därför i stor utsträckning bottna i missförstånd om att det skulle saknas regler som genomför direktivet. Det är min förhoppning att EU-kommissionen på detta sätt har fått svar på de frågor som väckts i den formella underrättelsen.

Rickard Nordin har även frågat mig hur jag arbetar för att formulera regler för att implementera en bestämmelse i energieffektiviserings-direktivet om att mätare för värme, kyla och tappvarmvatten installeras även i befintlig bebyggelse, i de fall detta är tekniskt möjligt och kost-nadseffektivt. Detta är en bestämmelse som EU-kommissionen inte omnämnde i sin formella underrättelse.

Vad gäller denna fråga så fullföljer regeringen det arbete som den förra regeringen inledde. Den förra regeringen gav Boverket i uppdrag att ut-reda och ange i vilka fall det i befintlig bebyggelse ska krävas mätning i varje enskild lägenhet för värme, kyla och tappvarmvatten. Utredningen ska baseras på en analys av teknisk genomförbarhet och kostnadseffekti-vitet. Boverket ska rapportera sitt uppdrag senast den 1 oktober 2016. Regeringen inväntar således Boverkets rapport som ska beredas enligt sedvanliga rutiner och först därefter kommer regeringen att återkomma i sak i frågan.

Stockholm den 10 juni 2015

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-06-01)