Svevia

Svar på skriftlig fråga 2019/20:896 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2019/20:896 av Tobias Andersson (SD)
Svevia

Tobias Andersson har frågat mig, om jag och regeringen, givet resultatet av Företagarnas kartläggning av Svevia, ämnar granska Svevias agerande, och om jag finner det aktuellt att vidta några åtgärder på området.

Den dåvarande regeringen föreslog 2008 att verksamheten vid Vägverket Produktion skulle överföras till ett av staten helägt aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet borde enligt regeringen vara att bedriva entreprenad-, service-, och uthyrningsverksamhet – direkt eller genom dotterbolag – inom trafik-, mark-, bygg-, och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet. Som skäl för bolagiseringen anfördes bl.a. att förutsättningarna för konkurrensneutralitet på marknaden ökar och att grunden för misstankar om korssubventionering elimineras. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (prop. 2008/09:23, bet. 2008/09:TU4, rskr. 2008/09:76).

Svevia AB (publ) och övriga bolag med statligt ägande styrs liksom privat ägda aktiebolag med aktiebolagslagen (2005:551) som grund. Inom ramen för den verksamhetsinriktning som staten som aktieägare, ytterst företrädd av riksdagen, har bestämt är det bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter, samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Vidare kan frågor rörande eventuell snedvridning av konkurrensen prövas inom ramen för konkurrenslagens (2008:579) bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta några åtgärder på området.

Stockholm den 11 februari 2020

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-05)