Täckning i hela landet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1783 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1783 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Täckning i hela landet

Ann-Sofie Lifvenhage har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra täckning i hela landet.

Regeringen har i bredbandsstrategin satt upp målet att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband. I oktober 2019 hade ca 92 procent av alla hushåll och företag antingen tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i den absoluta närheten. Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar i mars en uppföljning av målen i bredbandsstrategin.

Skillnaderna i tillgång till bredband mellan tätort/småort och landsbygd minskar, men det är fortfarande en ojämn fördelning av tillgången i landet. Regeringen verkar för att regeringens mål ska nås. För att nå målen krävs fortsatta investeringar i utbyggnad av näten, insatser från marknaden, staten samt kommuner och regioner, liksom efterfrågan av denna infrastruktur i kombination med betalningsvilja hos hushåll och företag. Sverige har i internationell jämförelse en mycket väl utbyggd bredbandsinfrastruktur. I EU-kommissionens rapport DESI 2020 är Sverige rankad på andra plats på området uppkoppling.

Som komplement till de investeringar som görs av marknaden har riksdagen efter förslag från regeringen i budgetpropositionen 2021 beslutat att ytterligare 1,4 miljarder kronor tillförs för att stärka det nationella stödsystemet för bredbandsutbyggnad 2021 och att 50 miljoner kronor satsas under 2021–2022 för att förbättra möjligheterna till mobil uppkoppling på fjärrtåg. PTS har med stöd av Trafikverket, på regeringens uppdrag, den 19 februari redovisat insatser för att förbättra mobil uppkoppling på fjärrtåg. Rapporten bereds för närvarande i Regeringskansliet. Under programperioden för landsbygdsprogrammet (2014–2020) har regeringen därtill satsat ca 4,45 miljarder kronor på bredbandsstöd. Utöver det har regeringen inom regionalfonden, programperioden 2014–2020, även möjliggjort satsningar på ca 1,2 miljarder kronor för utbyggnad av större ortssammanbindande bredbandsnät.

Det är viktigt att främja utbyggnaden i hela landet genom att verka för en god samverkan mellan de aktörer som har viktiga roller. Regeringen har därför fattat beslut om en fortsättning för Bredbandsforum samt uppdrag till PTS att vara ett stöd till Bredbandsforum och regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband. Regeringen har också beslutat att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator, även under perioden 2021–2025, i syfte att bidra till att frågorna fortsatt placeras i ett strategiskt regionalt utvecklingsperspektiv.

Utöver dessa insatser är det viktigt att regelverket löpande ses över och vid behov anpassas i syfte att förbättra förutsättningarna för att åstadkomma bredbandsutbyggnad i hela landet. Regeringen avser att ge en utredare i uppdrag att ta fram förslag till undantag från lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) för bredbandsverksamhet. Utredaren beräknas påbörja sitt arbete under våren 2021. Syftet är att främja utbyggnaden av bredband.

Stockholm den 24 februari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-11)