Teknikneutral elproduktion

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2762 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/ 01416 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2762 av Sofia Westergren (M)
Teknikneutral elproduktion

Sofia Westergren har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att avstyra subventioneringen av anslutningar från havsbaserad vindkraft.

En robust el- och energiförsörjning med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle och för en klimatomställning med ökad elektrifiering.

Jag delar Sofia Westergrens syn om att klimatomställningen kommer att medföra en ökning av den totala elanvändningen och leda till en omfattande utbyggnad av elens infrastruktur.

I omställningen till ett mer elektrifierat samhälle kommer den havsbaserade vindkraften att vara av central betydelse då den möjliggör en förhållandevis stabil form av elproduktion, med fler fullasttimmar, dvs. årsproduktionen av el i relation till installerad effekt, än landbaserad vindkraft. Den havsbaserade vindkraften kan även bidra med mycket stora volymer el och hög effekt.

I energiöverenskommelsen kom regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna överens om att anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas. Det förslag som Sofia Westergrens anförande utgår från är ett resultat av den överenskommelsen. Förslaget tar sin utgångspunkt i att en utbyggnad av den havsbaserade vindkraften är till nytta för samtliga som är anslutna till elnätet i Sverige och att det därför är rimligt att nätanvändarna gemensamt bidrar till kostnaderna för anslutningen. Detta uppnås om kostnaderna ingår i underlaget för beräkningen av transmissionsnätstariffen.

Förslaget har varit på remiss till den 3 maj. Vi går nu igenom inkomna synpunkter och fortsätter beredningen av förslaget inom Regeringskansliet.

Stockholm den 12 maj 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-05-05)