Tillgången till bredband i Skåne

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2507 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)
I2021/ 01177 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsminister n Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2507 av Mats Sander (M)

Tillgången till bredband i Skåne

Mats Sander har frågat mig vilka initiativ jag har vidtagit för att öka tillgången till bredband i hela Skåne, och vilka åtgärder jag avser att vidta för att nå regeringens mål.

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig myndighet för bredbandsstödet i enlighet med förordningen om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Enligt sitt regleringsbrev ska PTS säkerställa att samtliga Sveriges regioner med stödberättigade byggnader kan komma ifråga för fördelning av stödmedel. PTS ska främja att stödet får god geografisk spridning och säkerställa att olika typer av aktörer kan komma ifråga för stöd och då särskilt bredbandsföreningar.

Utöver det har länsstyrelserna i uppdrag att främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad, och därigenom verka för uppfyllelsen av målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass.

År 2021 tillfördes ytterligare 1,4 miljarder kronor för att stärka det nationella stödsystemet för bredbandsutbyggnad i hela landet. Denna satsning möjliggör utdelning av stöd till hela landet. Årets utlysning öppnar den 18 maj och Skåne län, precis som andra län, kommer att omfattas av utlysningen. Inför utlysningen pågår en kartläggning hos PTS av vilka byggnader som är möjliga att söka bredbandsstöd för. Regionerna har möjlighet att bistå PTS med att sammanställa ett underlag för att myndigheten ska kunna besluta om prioriteringar. Framtagandet av underlag ska ske i samverkan med relevanta aktörer på lokal och regional nivå och framför allt med länsstyrelser och kommuner.

Det är viktigt att främja utbyggnaden i hela landet genom att verka för en god samverkan mellan de aktörer som har viktiga roller. Regeringen har därför fattat beslut om en fortsättning för Bredbandsforum samt uppdrag till PTS att vara ett stöd till Bredbandsforum och regeringen i arbetet med att främja tillgången till bredband. Regeringen har också beslutat att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator även under perioden 2021−2025 i syfte att bidra till att frågorna även placeras i ett strategiskt regionalt utvecklingsperspektiv.

Dessutom har en s.k. bokstavsutredare i uppdrag att ta fram förslag till undantag från lokaliseringsprincipen som bland annat styr var kommunala satsningar på bredbandsutbyggnad kan genomföras. Syftet är att främja utbyggnaden av bredband. Uppdraget ska slutföras senast den 9 december 2021.

Stockholm den 21 april 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-13)